نقاشی ساختمان رنگ آمیز، متخصص انواع شیوه های نقاشی ساختمان